Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém společnosti EKOLA group, spol. s r.o.

Společnost EKOLA group, spol. s r.o., se sídlem Mistrovská 4, Praha 10, 108 00, IČO: 63981378, zapsána rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C vložka 39803, den zápisu: 11. 9. 1995 (dále „Společnost“):

a) v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále „Směrnice EU“),

b) s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“), které stanoví zejména pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zavedla:

Vnitřní oznamovací systém Společnosti (VOS).

Vnitřní oznamovací systém Společnosti slouží k provedení směrnice EU, a to v souvislosti s oznámením porušení práva Evropské unie.

V souladu se směrnicí EU byla ve Společnosti pověřena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „Příslušná osoba“).

Společnost určuje pro přijímání oznámení dle Směrnice EU Příslušnou osobou následující kontaktní údaje – kanály pro přijímání Oznámení:

  1. E-mailem, který je potřebné zaslat na e-mailovou adresu: judr.michnak@ekolagroup.cz, kterou jsme zřídili výhradně k přijímání Oznámení.
  2. Písemně poštou zaslanou na adresu sídla naší společnosti: EKOLA group, spol. s r.o., JUDr. Martin Michňák, Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10. Prosíme obálku nadepsat: „Neotvírat, VOS“, v zájmu zachování důvěry.

Pokud Oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, Společnost nemůže zaručit ochranu totožnosti Oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí EU.

Upozornění

Posuzujeme důvodnost a pravdivost každého Oznámení. Je-li Oznámení důvodné a pravdivé, přijmeme nápravná opatření.

Budeme se bránit, uvede-li Oznamovatel v Oznámení vědomě nepravdivé informace a/nebo jej učiní v zájmu poškodit naši společnost.