Zpracování EIA/SEA/VVURÚ

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí - EIA

 • oznámení dle Přílohy č. 3 a k zákonu č. 100/2001 Sb. – tzv. „oznámení podlimitního záměru“
 • oznámení dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.
 • dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.
 • posudek dle Přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí - SEA

 • vyhodnocení vlivů koncepcí (politik územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územních plánů) na životní prostředí dle Přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – VVURÚ

 • vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje a územních plánů na udržitelný rozvoj území dle Přílohy č. 5 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Dokumentace EIA, SEA i VVURÚ jsou zpracovávány včetně potřebných

 • měření
 • průzkumů
 • samostatných odborných studií: akustická studie; rozptylová studie; hodnocení zdravotních rizik; studie proslunění a denního osvětlení; biologický průzkum; z dalších studií zajišťujeme zpracování: dendrologického průzkumu, hodnocení krajinného rázu, studie kontaminace, hydrogeologické posouzení, studie provětrání území atd.
 • grafických výstupů zpracovaných v prostředí GIS
 • fotodokumentace
 • zajištění inženýrské činnosti po dobu celého procesu
 • konzultační činnosti a poradenství