Rozptylové studie

Společnost EKOLA group nabízí v oblasti ochrany ŽP i zpracování rozptylových studií. Oprávnění k této činnosti je podloženo Osvědčením o autorizaci ke zpracování rozptylových studií dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Rozptylová studie je dokument zpracovaný za účelem posouzení úrovně znečištění ovzduší. Na základě vypočtených modelových hodnot znečištění rozptylová studie hodnotí vliv stávajících nebo plánovaných zdrojů znečišťování ovzduší na imisní situaci v lokalitě.

Nabízíme zpracování následujících rozptylových studií

  • rozptylových studií pro tuhé látky, plynné škodliviny a pachové látky
  • rozptylových studií z bodových, plošných i liniových zdrojů znečišťování
  • výpočtů dle metodiky SYMOS´97 (systém modelování stacionárních zdrojů)
  • prezentací vypočtených hodnot v tabelární a grafické formě
  • grafických výstupů – mapy znečištění ovzduší zpracované v softwaru GIS (ArcGIS 10)

Rozptylové studie zpracováváme pro účely

  • hodnocení vlivů na životní prostředí EIA - podklad pro Oznámení/Dokumentaci záměru umístění a provozu ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • žádosti o vydání integrovaného povolení IPPC - žádost dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
  • řízení o vydání závazného stanoviska dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • posouzení stacionárních zdrojů znečišťování - průmyslové zdroje, kotelny
  • územního řízení a podkladů pro stavební řízení

Ukázka výstupů

Imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím
suspendovaných částic PM10 [µg.m-3]


Kalendář akcí


2. pololetí 2022

PT 1996 (E01/SB/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2

více »

2. pololetí 2022

PT 9612 (E02/PP/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612

více »

2. pololetí 2022

PT 5349 (E03/V/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření vibrací dle ČSN EN ISO 5349-1, 2

více »

2. pololetí 2022

PT 16283, 717 (E04/N/2022)

Měření vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 16283-1 + ČSN EN ISO 717-1 (Měření vzduchové neprůzvučnosti)

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU