Měření prašnosti

Pracovní prostředí

Zajišťujeme měření prašnosti v pracovním prostředí. Měření jsou prováděna v souladu se Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Provádíme následující odběry

  • celkové a respirabilní frakce prachu
  • svářečských dýmů
  • početní koncentrace skleněných a azbestových vláken
  • stanovení obsahu fibrogenní složky v respirabilním prachu (např. volný SiO2)

Součástí akreditovaného protokolu je standardně vyhodnocení obsahující zařazení profesí do kategorií dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb.

Venkovní prostředí

Zajišťujeme měření frakce prachu PM10 ve venkovním prostředí s využitím aparatury Sven Leckel.

Aparatura Sven Leckel

Fotogalerie z měření