Akustické studie

Společnost EKOLA group nabízí v rámci zpracování akustických studií následující služby

 • poradenská a konzultační činnost v oblasti akustiky
 • výzkumná a vývojová činnost v oblasti akustiky
 • posuzování a vyhodnocení hluku ze silniční dopravy
 • posuzování a vyhodnocení hluku ze železniční a tramvajové dopravy
 • posuzování a vyhodnocování hluku z letecké dopravy
 • posuzování a vyhodnocování hluku z průmyslových závodů a areálů
 • návrhy protihlukových opatření, návrhy protihlukových clon, valů, krytů, akustických zástěn apod.
 • hlukové mapy měst a obcí
 • zpracování hlukové zátěže území v GIS
 • zpracování strategických hlukových map a akčních plánů
 • posuzování urbanistických návrhů
 • posuzování hluku ze stacionárních zdrojů ve venkovním i vnitřním prostředí (vzduchotechnická zařízení, výtahy, trafostanice, chladící věže, dieselagregáty apod.)
 • posuzování a vyhodnocení hluku ze stavební činnosti včetně návrhu opatření
 • stavební a prostorová akustika – posouzení, návrhy vzduchové a kročejové neprůzvučnost konstrukcí, doby dozvuku vnitřních prostor, zatřídění bytů do TZZI (třídy zvýšené zvukové izolace bytů)
 • posuzování a vyhodnocení hluku v pracovním prostředí – kategorizace pracovišť, návrh protihlukových opatření
 • posouzení a vyhodnocení hluku ze sportovních zařízení
 • odborný dohled při realizaci navrhovaných opatření

K výše uvedeným oblastem naše společnost zajišťuje zpracování odborných posouzení, akustických studií pro jednotlivé stupně projektových dokumentací a stavebních řízení, studie pro jednání s hygienickými stanicemi včetně jejich projednávání, konzultační činnost atd.

Hodnocení zdravotních rizik z expozice hlukem

Společnost EKOLA group provádí hodnocení zdravotních rizik hluku pracovníkem autorizovaným pro posuzování vlivů hluku na veřejné zdraví.

Ukázky výstupů


Strategické hlukové mapy ČR 2006 – výřez oblasti Středočeského krajeHluková mapa Prahy pro koncept územního plánu hl. města Prahy – stávající stavHluková mapa Prahy pro koncept územního plánu hl. města Prahy – 2020 základní řešeníDetail hlukové mapy pro koncept územního plánu hl. města Prahy – k. ú. Malešice 2020 základní řešení

Horizontální plošná 3D hluková mapa včetně vertikální hlukové mapy fasád, zpracovaná v programu CadnaA